17 maja 2022

Badania laboratoryjne w praktyce lekarza rodzinnego

Przedziały referencyjne dla badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego

Istnieje wiele różnych badań laboratoryjnych i sposobów interpretacji ich wyników, i nie każdy z nich jest najlepszym wyborem. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, które testy są dokładne i wiarygodne. Aby mieć pewność, że wyniki są najdokładniejsze, należy zawsze odwoływać się do przedziału referencyjnego. Przedziały referencyjne (RI) służą do interpretacji wyników badań laboratoryjnych w zdrowych populacjach. Międzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej (International Federation of Clinical Chemistry - IFCC) aktywnie działa na rzecz określenia prawdziwego znaczenia "przedziałów referencyjnych", wyboru odpowiedniej populacji i analizy statystycznej danych. Najczęściej stosowane w tym zakresie są wytyczne C28-A3.

Przedziały referencyjne dla tych badań laboratoryjnych są oparte na populacyjnych wartościach referencyjnych dla klinicznie istotnych składników krwi i surowicy. Mogą one być stosowane na całym świecie i w różnych systemach laboratoryjnych. Umożliwia to lekarzom porównywanie wyników z różnych laboratoriów i zapewnienie ich spójności. Ponadto poprawia to jakość opieki nad pacjentem. Opublikowano najnowsze wytyczne dotyczące przedziałów referencyjnych dla badań laboratoryjnych. Wytyczne te zostały opracowane, aby pomóc laboratoriom w spełnieniu wymagań prawnych. IFCC oraz Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI) opublikowały serię zaktualizowanych wytycznych dotyczących przedziałów referencyjnych.

Przedziały referencyjne są istotną częścią raportu z laboratorium klinicznego. Pomagają one w interpretacji liczbowych wyników badań patologicznych. Powinny zawierać granice decyzyjne dla lipidów, hemoglobiny glikowanej oraz wspólne wartości referencyjne dla wieku i płci. Przedziały te są następnie wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących interpretacji klinicznych badań laboratoryjnych. Ponadto, przedziały referencyjne powinny być oparte na porównaniu różnych metod laboratoryjnych. Po ustaleniu przedziału referencyjnego powinien on być przejrzysty, łatwy do odczytania i spójny.

Komitet ds. Wspólnych Przedziałów Odniesienia (Committee on Common Reference Intervals) przeprowadził badanie chemii klinicznej w chińskiej populacji etnicznej. Komitet zrekrutował 3148 pozornie zdrowych ochotników z sześciu miast w Chinach. Osoby te nie przyjmowały żadnych leków. Wykonywali oni również badania krwi w 2 centralnych laboratoriach przy użyciu analizatorów chemicznych AU5800 firmy Beckman Coulter. Do standaryzacji wyników badań użyto certyfikowanych materiałów odniesienia i panelu surowicy z przypisanymi wartościami. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem analizy regresji wielokrotnej i zagnieżdżonej ANOVA.

Promowane wpisy