REGULAMIN

uczestnictwa w XIX Kongresie Medycyny Rodzinnej

I.            Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

1.       Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo
w Kongresie, dodatkowych Kursach Tematycznych oraz w Imprezach Towarzyszących.

2.       Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, dodatkowych Kursach  Tematycznych lub w Imprezach Towarzyszących, zawarta pomiędzy Organizatorem wykonawczym Kongresu a Uczestnikiem lub Podmiotem wysyłającym, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

3.       Kongres – XIX Kongres Medycyny Rodzinnej, odbywający się w dniach 06-09 czerwca 2019 roku, w hotelu Double Tree by Hilton ul. Łąkowa 29 w Łodzi.

4.       Organizator wykonawczy Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.

5.       Organizator merytoryczny Kongresu - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, pod numerem KRS 0000088917.

6.       Uczestnik – uczestnik Kongresu, dodatkowych Kursów Tematycznych lub Imprez Towarzyszących, będący osobą uprawnioną do wystawiania recept.

7.       Podmiot wysyłający – podmiot zawierający z Organizatorem wykonawczym Kongresu Umowę.

8.       Osoba Towarzysząca – osoba uczestnicząca w co najmniej jednej Imprezie Towarzyszącej na zasadach określonych Regulaminem, niebędąca Uczestnikiem.

9.       Kursy Tematyczne – część Kongresu, w której udział jest możliwy po dokonaniu dodatkowej rejestracji, a w niektórych przypadkach dodatkowej opłaty, na zasadach opisanych w pkt. III.10-11 Regulaminu. Wykaz dostępnych Kursów Tematycznych znajduje się na stronie www.kongres2019.pl

10.   Imprezy Towarzyszące – następujące imprezy integracyjne, nie będące częścią Kongresu, w szczególności nie objęte opłatą kongresową, niekiedy wymagające odrębnego zgłoszenia lub opłaty na zasadach opisanych w pkt. IV Regulaminu:

                                                   i.      Uroczysta Sesja Otwarcia – sesja inauguracyjna Kongresu, odbywająca się
6 czerwca 2019 roku w godzinach 18:00-21,00, w hotelu Double Tree by Hilton ul. Łąkowa 29 w Łodzi

                                                 ii.      impreza wieczorna odbywająca się 7 czerwca 2019 roku

11.   Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.

12.   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13.   Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II.            Program Kongresu

Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.kongres2019.pl. Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 31 marca  2019 roku.

 

III.            Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie
i w Imprezach Towarzyszących

1.       Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie, dodatkowo płatnym Kursie Tematycznym lub w Imprezach Towarzyszących może być:

                                                   i.      Uczestnik lub

                                                 ii.      Podmiot wysyłający.

2.       W przypadku, gdy stroną Umowy jest Podmiot wysyłający, zawiera on umowę
we własnym imieniu, jednakże na rzecz wskazanych przez niego podczas rejestracji Uczestników. Podmiot wysyłający zobowiązany jest, w szczególności, do dokonania opłat kongresowych lub, w zależności od zakresu rejestracji, opłat za Imprezy Towarzyszące za wszystkich zgłaszanych Uczestników lub Osoby Towarzyszące,
a także ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez tych Uczestników lub Osoby Towarzyszące Regulaminu. Podmiot wysyłający zobowiązuje
się do zapoznania rejestrowanych Uczestników lub Osoby Towarzyszące
z Regulaminem, a także wszelkimi innymi ustaleniami.

3.       Zgłoszenie Osoby Towarzyszącej nie wymaga podania jej danych osobowych,
a wstęp na Imprezę Towarzyszącą następuje na podstawie biletu na okaziciela.

4.       Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej  https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=904

5.       Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 10 maja 2019 roku.

6.       W przypadku wyczerpania miejsc udziału w Kongresie lub Imprezach Towarzyszących przed dniem wskazanym w ust. 5 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników lub Osób Towarzyszących.

7.       Po upływie terminu, wskazanego w ust. 5 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator wykonawczy Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić,
w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

8.       W przypadku przyjęcia przez Organizatora wykonawczego Kongresu zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po upływie terminu, wskazanego w ust. 5 powyżej, nie gwarantuje on pełnego pakietu materiałów.

9.       Udział w Kongresie, dodatkowo płatnym Kursie Tematycznym lub w dodatkowo płatnej Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.

10.   Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.

11.   Ze względów dydaktycznych liczba miejsc w poszczególnych Kursach Tematycznych (których wykaz znajduje się pod na stronie www.kongres2019.pl) jest ograniczona,
a zgłaszanie uczestnictwa odbywa się na następujących zasadach:

                                                   i.      Uczestnikiem Kursu Tematycznego może być wyłącznie Uczestnik Kongresu;

                                                 ii.      Uczestnik, w ramach opłaty kongresowej, może wziąć udział tylko w jednym bezpłatnym Kursie Tematycznym, wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji formularzu zgłoszenia on-line, w miarę dostępności wolnych miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych
z udziałem w Kongresie;

                                               iii.      Uczestnik może wziąć udział w dodatkowo płatnym Kursie Tematycznym  (wysokość opłaty została wskazana w pkt. IV ust. 1 Regulaminu) wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu on-line,
w miarę dostępności miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w kursie i Kongresie;

                                               iv.      o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Kursach Tematycznych decyduje kolejność zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wykonawczego Kongresu odpowiednio opłaty kongresowej lub dodatkowej opłaty za udział  w dodatkowo płatnym Kursie Tematycznym;

                                                 v.      potwierdzenie przez Organizatora wykonawczego Kongresu udziału
w wybranym Kursie Tematycznym, wraz z terminem jego odbywania, zostanie wysłane do Uczestnika wraz z potwierdzeniem uczestnictwa
w Kongresie.

                                               vi.      w przypadku, gdy wpłata za udział danego Uczestnika w Kursie Tematycznym dotrze do Organizatora wykonawczego Kongresu po tym, jak wszystkie dostępne miejsca w tym Kursie zostaną już wcześniej opłacone, Organizator zwróci wpłaconą opłatę za Kurs w terminie 7 dni od jej otrzymania na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, a także poinformuje odpowiednio Uczestnika lub Podmiot wysyłający o tym fakcie w oparciu o dane kontaktowe wskazane podczas rejestracji.

12.   Do wstępu na Kongres upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora wykonawczego Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej.

13.   Wzięcie udziału w Kursie Tematycznym przez Uczestnika nastąpi na podstawie biletu wstępu, który Uczestnik otrzyma po dokonaniu rejestracji na dany Kurs.

14.   Do wstępu na Imprezy Towarzyszące upoważnione będą jedynie osoby posiadające bilety wstępu na okaziciela.

15.   Osoby Towarzyszące, niebędące jednocześnie osobami uprawnionymi do wystawiania recept, nie są uprawnione do wstępu na teren wystaw medycznych, gdzie będą prezentowane reklamy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych na receptę.

16.   Rejestracja oraz odbiór materiałów kongresowych możliwe są w godzinach działania  Biura Kongresu.

17.   Biuro Kongresu będzie czynne:

                                                   i.      piątek, 7 czerwca 2019 roku, w godz. 08.00-16.00

                                                 ii.      sobota, 8 czerwca 2019 roku, w godz. 08.30-15.00

18.   Organizator dopuszcza możliwość uruchomienia rejestracji w czwartek,
6 czerwca 2019 roku, w Double Tree by Hilton ul. Łąkowa 29 w Łodzi, o czym poinformuje uczestników na stronie www.kongres2019.pl.

IV.            Opłaty – wysokość i zakres

1.       Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie, a także dodatkowo płatnych Kursach Tematycznych lub w Imprezach Towarzyszących dostępna jest na stronie www.kongres2019.pl

2.       W przypadku, gdy Uczestnik Kongresu uprawniony jest do wniesienia opłaty kongresowej  w obniżonej wysokości, przewidzianej dla członka Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, konieczne jest przesłanie na adres kongres@kongres2019.pl w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownego zaświadczenia w tym zakresie z biura ww. Stowarzyszenia.
W przypadku nieprzedstawienia ww. zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w pełnej wysokości
.

3.       Zakres opłaty:

                                                   i.      w przypadku Uczestników opłata OBEJMUJE:

·         udział w sesjach, warsztatach oraz wystawie medycznej,

·         pakiet materiałów kongresowych,

·         certyfikat uczestnictwa,

·         wyżywienie w dniu 07 czerwca 2019 roku – lunch i dwie przerwy kawowe,

·         wyżywienie w dniu 08 czerwca 2019 roku – lunch i przerwa kawowa,

·         udział w wybranym bezpłatnym kursie tematycznym (decyduje kolejność zgłoszeń).

                                                 ii.      W przypadku Osób Towarzyszących opłata OBEJMUJE:

·         udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 06 czerwca 2019 roku,

·         wyżywienie w dniu 07 czerwca 2019 roku – lunch i dwie przerwy kawowe,

·         wyżywienie w dniu 08 czerwca 2019 roku – lunch i przerwa kawowa.

 

4.       Opłaty można dokonać:

                                                   i.            w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),

                                                 ii.            w formie przekazu pocztowego,

                                               iii.            osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Kongresu, 

                                               iv.            od dnia 12 kwietnia 2019 roku płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.):

·   Visa

·   Visa Electron

·   MasterCard

·   Maestro

·   MasterCard Electronic

5.       W przypadku formy płatności przez przelew bankowy, przekaz pocztowy lub osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Kongresu, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres kongres@kongres2019.pl lub faxem na numer: +48 12 421-40-50. W przypadku płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.) płatność następuje z chwilą rejestracji.

6.       W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator wykonawczy Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia
w terminie do 10 maja 2019 roku. Jeżeli Uczestnik lub Podmiot wysyłający dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.       Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.

8.       Udział w Kongresie, a także dodatkowo płatnych Kursach Tematycznych lub Imprezach Towarzyszących możliwy jest po dokonaniu opłaty.

9.       Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

 

V.            Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie, płatnych Kursach Tematycznych  lub Imprezach Towarzyszących oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 

1.       Uczestnik Kongresu lub Podmiot wysyłający ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.

2.       W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:

                                                   i.      przed 30 kwietnia 2019 r., odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający otrzymają zwrot 80% opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące lub opłaty za Kurs Tematyczny,

                                                 ii.      po 30 kwietnia 2019 r. Uczestnik lub Podmiot wysyłający nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące lub opłaty za Kurs Tematyczny.

Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

3.       W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu
w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać
z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącemu Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.       Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość zakończenia Umowy przez  Uczestnika Kongresu lub Podmiot wysyłający.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:

                                                   i.      Listu e-mail na adres e-mail kongres@kongres2019.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),

                                                 ii.      faksu na nr 12 421 40 50,

                                               iii.      listownie na adres Organizatora wykonawczego (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora wykonawczego, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).

6.       Opłaty będą zwracane:

                                                   i.      w przypadku przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika lub Podmiot wysyłający,  

                                                 ii.      w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności.

7.       W przypadkach  opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.

8.       W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa

 

VI.            Warunki nadsyłania abstraktów

Kwestie dotyczące  prezentacji ustnych i plakatów, w szczególności ich przygotowanie, nadsyłanie oraz ocenianie zostały uregulowane w Regulaminie Medycznych Filipik i Rembrandtów, a organizatorem ww. konkursu jest  Organizator merytoryczny Kongresu. Prezentacje ustne i plakaty, zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Programowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające kryteria przedstawione w Regulaminie Medycznych Filipik i Rembrandtów.

 

VII.            Dane osobowe

1.       Jeżeli stroną Umowy jest Podmiot wysyłający, administratorem danych osobowych Uczestników, przekazanych przez Podmiot wysyłający Organizatorowi wykonawczemu Kongresu jest Podmiot wysyłający. Podmiot wysyłający, wypełniając formularz zgłoszeniowy, potwierdza, iż jest uprawniony do przetwarzania przekazywanych danych osobowych na cele związane z realizacją Umowy. Podmiot wysyłający, zawierając z Organizatorem Umowę o uczestnictwo w Kongresie, powierza przetwarzanie tych danych Organizatorowi wykonawczemu Kongresu na potrzeby tej Umowy na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.       Jeżeli Uczestnik, będący osobą fizyczną, jest stroną Umowy, administratorem jego danych osobowych jest:

ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych

Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.

3.       Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:

                                                   i.      ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl

4.       Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.

5.       Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

6.       Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

                                                   i.      wzięcia udziału w Kongresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

                                                 ii.      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

                                               iii.      marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

7.       Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:

                                                   i.      podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji on-line, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie, Imprezach Towarzyszących lub Kursach Tematycznych, eCard S.A. w przypadku płatności za jej pośrednictwem,

                                                 ii.      w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody: Stowarzyszeniu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie (KRS 0000088917)  lub innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z ww. Stowarzyszeniem, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.

8.       Dane osobowe przetwarzane:

                                                   i.      w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,

                                                 ii.      w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.

9.       Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.   Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

12.   Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VIII.            Odpowiedzialność

1.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Kongres.

2.       Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.

3.       Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongres.

4.       Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

 

IX.            Postanowienia końcowe

1.       W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2.       W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem wykonawczym Kongresu pod adresem e-mail: kongres@kongres2019.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20

3.       W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.